˳:  i    : ↑  

[ ]

'   669.2 K 
  1.2  
  1.3  
  560.8 K 

...
   '  

0.094 c.